Navrhování budoucích inovativních vzdělávacích prostor (DesignFILS)

Vítejte na školení - Navrhování budoucích inovativních vzdělávacích prostor (DesignFILS)

Svět a společnost se mění, stejně jako učebny. Výukové prostory se v průběhu let proměňují a vyvíjejí. Nové výukové prostory jsou považovány za více zaměřené na žáka a flexibilnější, aby podporovaly dovednosti žáků v 21. století.

V tomto kurzu se budete zabývat budoucími inovativními výukovými prostory, výukou podporovanou technologiemi a inovativními pedagogickými postupy. Účastníkům kurzu poskytne základní znalosti, tipy a nástroje pro zvládnutí široké škály otázek, jako jsou fyzické, virtuální a hybridní prostory, digitální technologie, aktivní učení a výukové scénáře. Celkově tento kurz umožní účastníkům lépe porozumět inovacím ve vzdělávání.

Kurz můžete absolvovat vlastním tempem. Na začátku každého týdne otevřeme jeden modul, ale existuje pouze závěrečný termín, kterému musíte věnovat pozornost (pro kvízy a aktivity).

O své názory se podělte na Twitteru pomocí hashtagu #DesignFILS.

Cíle učení

Na konci tohoto kurzu budete schopni:

porozumět tomu, jak vytvářet prostředí zaměřené na žáka, spolupracující a sociální, motivující, individualizované a náročné.

Mít/rozvíjet strategie a techniky týkající se klíčových aspektů výuky v budoucích inovativních výukových prostorech.

Prozkoumat různé parametry pro zavedení aktivního učení do praxe.

Přispívat k podpoře inovací a technologiemi podporované výuky uvnitř škol i mimo ně.

Uplatňovat přístup založený na výukových scénářích pro podporu výuky a učení s využitím technologií.

Předpoklady

Kurz je určen učitelům a školitelům učitelů.  Kurz může využít i každý dobrovolník, který se zajímá o koncept flexibilních výukových prostor a inovativní vzdělávací postupy.

Moduly

Tento kurz se skládá celkem z pěti modulů:

Modul 1: Inovace ve výukových prostorách

Modul 2: Navrhování budoucích inovativních výukových prostor (DesignFILS)

Modul 3: Technologicky podporované učení ve FILS

Modul 4: Inovativní pedagogika ve FILS

Modul 5: Výukové scénáře

Každý modul se zaměřuje na určitý rozměr konceptu Inovativní výukové prostory a obsahuje informační obsah, úkoly, živá setkání, společné akce nebo aktivity a další zdroje, které můžete v průběhu kurzu výrazně využít.

Certifikace

Absolvováním tohoto kurzu získáte možnost získat certifikát o absolvování kurzu a odznaky za absolvování jednotlivých modulů o inovativních a technologicky zdokonalených vzdělávacích postupech ve flexibilních vzdělávacích prostředích. Na konci kurzu tedy získáte;

●       osvědčení o dosaženém vzdělání

●       odznaky za dokončení modulu (pro každý modul)

Podrobnosti o certifikátech a absolvování kurzu naleznete na stránce Podmínky a kritéria pro získání certifikátů.

Přispívající partneři

Tento kurz je koncipován jako společné dílo těchto partnerů: Ministry of National Education for Turkey, European Schoolnet, Universidade de Lisboa, FLL Wien, Hacettepe University, Centro Autonómico de Formación e Innovación a Zakladni skola Dr. Edvarda Benese

Jak tento kurz vznikl

Tento kurz je součástí projektu Designing Future Innovative Learning Spaces (Design FILS) financovaného z programu Evropské unie Erasmus+ KA2 - Spolupráce pro inovace a výměnu osvědčených postupů na základě grantové dohody číslo 2019-1-TR01-KA201-076567. Více informací o projektu DesignFils a jeho partnerech je k dispozici na adrese http://designfils.eba.gov.tr.

Prohlášení

Kurz "Designing Future Innovative Learning Spaces" připravilo Ministerstvo národního vzdělávání pro Turecko, European Schoolnet, Universidade de Lisboa, FLL Wien, Hacettepe University, Centro Autonómico de Formación e Innovación a Zakladni skola Dr. Edvarda Benese jménem projektu Evropské unie Erasmus+.

Tento online vzdělávací kurz je poskytován v dobré víře, pokud jde o platnost, přesnost nebo úplnost informací v něm obsažených, ale upozorňujeme, že vyjádřené názory nemusí být nutně názory Evropské komise nebo partnerských organizací. Upozorňujeme také, že autoři nemají kontrolu nad odkazy třetích stran a propojenými stránkami a veškeré odkazované odkazy se mohou v průběhu času měnit.

Veškerý obsah tohoto kurzu, pokud není uvedeno jinak, je licencován pod licencí Creative Commons Uveďte autora-ShareAlike 4.0 International License.


  • Kayıtlı öğrenciler: 16
Design FILS Innovative Lernorte der Zukunft

Willkommen zum Training - Designing Future Innovative Learning Spaces (DesignFILS)

Die Welt und die Gesellschaft verändern sich und damit auch die Klassenzimmer. Lernräume werden im Laufe der Jahre umgestaltet und weiterentwickelt. Die neuen Lernräume gelten als auf die Schüler*innen zentrierter und flexibler, um die Fähigkeiten der Lernenden des 21. Jahrhunderts zu unterstützen.

In diesem Kurs werden Sie zukünftige innovative Lernräume, technologiegestütztes Lernen und innovative Pädagogik erkunden. Er vermittelt den Kursteilnehmern wichtige Kenntnisse, Tipps und Werkzeuge für den Umgang mit einer breiten Palette von Themen wie physische, virtuelle und hybride Räume, digitale Technologien, aktives Lernen und Lernszenarien. Insgesamt wird dieser Kurs den Teilnehmern ein besseres Verständnis für .Innovationen im Bildungsbereich vermitteln.

Sie können den Kurs in Ihrem eigenen Tempo absolvieren. Wir werden zu Beginn jeder Woche ein Modul öffnen, aber es gibt nur einen Abgabetermin, den Sie beachten müssen (für die Quizfragen und die Aktivitäten).

Schließen Sie sich uns in der Facebook Gruppeu an oder teilen Sie Ihr Anliegen mit uns auf Twitter

Lernziele

Am Ende dieses Kurses werden Sie in der Lage sein:

● Lernzentrierte, kollaborative und soziale, motivierende, individualisierte und herausfordernde Lernumgebungen zu schaffen.

● Strategien und Techniken zu den Schlüssel Aspekten des Lehrens in zukünftigen innovativen Lernräumen zu haben/zu entwickeln.

● Verschiedene Parameter erforschen, um aktives Lernen in die Praxis umzusetzen.

● Beiträge zur Förderung von Innovation und technologiegestütztem Lernen in der Schule und darüber hinaus leisten.

● den pädagogischen Ansatz der Lernszenarien kennenlernen, um technologiegestütztes Lehren und Lernen zu unterstützen.

Voraussetzungen

Der Kurs richtet sich an Lehrpersonen und Hochschulpersonal.  Alle Freiwilligen, die sich für das Konzept der flexiblen Lernräume und innovative Bildungspraktiken interessieren, können ebenfalls von dem Kurs profitieren.

 Module

Dieser Kurs besteht aus insgesamt fünf Modulen:

● Modul 1: Innovation in Lernräumen

● Modul 2: Gestaltung zukünftiger innovativer Lernräume (DesignFILS)

● Modul 3: Technologie unterstütztes Lernen in FILS

● Modul 4: Innovative Pädagogik in FILS

● Modul 5: Lernszenarien

 Jedes Modul konzentriert sich auf eine bestimmte Dimension des Konzepts Innovative Lernräume und enthält informative Inhalte, Aufgaben, Live-Sitzungen, gemeinsame Veranstaltungen oder Aktivitäten und zusätzliche Ressourcen, von denen Sie während des gesamten Kurses stark profitieren können.

Zertifizierung

Durch die Teilnahme an diesem Kurs haben Sie die Möglichkeit, sich als Trainer zertifizieren zu lassen und Zertifikate (Badges) für die Absolvierung der Module zu innovativen und technologiegestützten Lernpraktiken in flexiblen Lernumgebungen zu erhalten. Am Ende des Kurses erhalten Sie daher;

-das Trainer Zertifikat (für das Projekt)

-Zertifikate (Badges) für den Abschluss der Module (für jedes Modul)

Weitere Informationen über die Zertifikate und den Abschluss des Kurses finden Sie unter Bedingungen und Kriterien für den Erhalt der Zertifikate. Conditions and Criteria for Receiving the Certificates

Mitwirkende Partner

Dieser Kurs wurde in Zusammenarbeit mit dem Ministry of National Education for Turkey, European Schoolnet, Universidade de Lisboa, FLL Wien, Hacettepe University, Centro Autonómico de Formación e Innovación and Zakladni skola Dr. Edvarda Benese entwickelt.

Hintergrund des Kurses

Dieser Kurs ist Teil des Projekts Designing Future Innovative Learning Spaces (Design FILS), das von Erasmus+ KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices der Europäischen Union unter der Fördervertrag Nummer 2019-1-TR01-KA201-076567 finanziert wird. Weitere Informationen über das DesignFils-Projekt und seine Partner*innen finden Sie unter http://designfils.eba.gov.tr.

Haftungsausschluss

Der Kurs ist das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen dem türkischen Bildungsministerium, dem European Schoolnet, der Universidade de Lisboa, dem FLL Wien, der Hacettepe Universität, dem Centro Autonómico de Formación e Innovación und der Zakladni skola, Dr. Edvarda Benese“.

Der Kurs "Designing Future Innovative Learning Spaces" wird vom türkischen Bildungsministerium, dem European Schoolnet, der Universidade de Lisboa, dem FLL Wien, der Hacettepe Universität, dem Centro Autonómico de Formación e Innovación und der Zakladni skola Dr. Edvarda Benese im Auftrag des Erasmus+ Projekts der Europäischen Union produziert.
Dieser Kurs wird nach bestem Wissen und Gewissen im Hinblick auf die Gültigkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit der darin enthaltenen Informationen zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass die geäußerten Ansichten nicht notwendigerweise die Ansichten der Europäischen Kommission oder der Partnerorganisationen sind. Bitte beachten Sie auch, dass die Autoren keine Kontrolle über Verweise und verlinkte Seiten von Dritten haben und dass sich die referenzierten Links im Laufe der Zeit ändern können.

Alle Inhalte dieses Kurses sind, sofern nicht anders angegeben, unter einer Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License lizenziert.

  • Kayıtlı öğrenciler: 47
G2101140 Deseño de futuros espazos de aprendizaxe innovadores (Design FILS)

Benvido/a ao curso de formación Deseño de futuros espazos de aprendizaxe innovadores (Design FILS).

O mundo e a sociedade están a mudar, o mesmo que as aulas. Os espazos de aprendizaxe transfórmanse e evolucionan co paso dos anos. Hoxe, os novos espazos de aprendizaxe enténdense como lugares máis centrados no alumnado e máis flexibles, con maior capacidade para o desenvolvemento das competencias necesarias no século XXI.

Ao longo deste curso, has explorar futuros espazos de aprendizaxe innovadores, sistemas de aprendizaxe reforzada pola tecnoloxía e metodoloxías didácticas innovadoras. A participación no curso ofrece o coñecemento, as recomendacións e as ferramentes básicas para o dominio de conceptos tan diversos como os espazos físicos, virtuais e híbridos, as tecnoloxías dixitais, a aprendizaxe activa e os escenarios de aprendizaxe. No seu conxunto, o curso permite aos participantes entender mellor que significa a innovación no mundo da educación. 

Podes seguir o curso ao teu propio ritmo. A comezos de cada semana abriremos un novo módulo, se ben só te tes que preocupar pola data final de entrega (das probas e das actividades do curso).

Si o desexas podes compartir as túas impresións sobre esta formación en Twitter ou Facebook co cancelo #DesignFILS.

 Obxectivos de aprendizaxe

Ao rematares o curso, terás a capacidade de: 

●        Entender como deseñar contornos de aprendizaxe centrados no alumnado, de carácter colaborativo e social, motivadores, individualizados e estimulantes. 

●        Posuír ou desenvolver estratexias e técnicas con respecto aos aspectos clave do ensino en futuros espazos de aprendizaxe innovadores.

●        Analizar diversos parámetros que permitan pór en práctica unha aprendizaxe activa. 

●        Contribuír á promoción da innovación e da aprendizaxe reforzada pola tecnoloxía tanto dentro das escolas como máis aló delas.

●        Aplicar a metodoloxía dos escenarios de aprendizaxe como apoio a un sistema de ensinanza e aprendizaxe reforzadas pola tecnoloxía.

 Requisitos previos

O curso está pensado para o profesorado e para o persoal formador de profesorado. Pode resultar tamén de utilidade para calquera outra persoa voluntaria con interese en coñecer o concepto dos espazos de aprendizaxe flexibles e as novas prácticas educativas innovadoras.

 

Módulos

O curso consiste nun total de cinco módulos:

●        Módulo 1: Innovación nos espazos de aprendizaxe 

●        Módulo 2: Deseño de futuros espazos de aprendizaxe innovadores (Design FILS) 

●        Módulo 3: Aprendizaxe reforzada pola tecnoloxía en espazos FILS

●        Módulo 4: Metodoloxías didácticas innovadoras en espazos FILS 

●        Módulo 5: Escenarios de aprendizaxe

Cada módulo aborda unha dimensión concreta do concepto de espazos de aprendizaxe innovadores e inclúe contidos informativos, tarefas, sesións en directo, eventos ou actividades colaborativas e unha serie de recursos adicionais dos que tirar o máximo proveito ao longo do curso.

Certificación

Coa túa participación neste curso, poderás obter a certificación global como Formador/a ou insignias individuais de realización de cada un dos módulos relativos ás prácticas de aprendizaxe innovadoras e reforzadas pola tecnoloxía en contornos de aprendizaxe flexibles. Dete xeito, ao rematares o curso obterás:

•O certificado de Formador/a (pola realización do proxecto completo)

•As insignias de consecución de módulo (pola realización de cada un dos módulos)

Para información detallada sobre a finalización do curso e a obtención dos certificados, consulte as Condicións e criterios para a obtención dos certificados.

Socios colaboradores

Este curso é o resultado do traballo de colaboración entre o Ministerio de Educación Nacional de Turquía, a rede European Schoolnet, a Universidade de Lisboa, o FLL Viena, a Universidade de Hacettepe, o Centro Autonómico de Formación e Innovación e a Zakladni skola Dr. Edvarda Benese.

As orixes do curso

Este curso forma parte do proxecto Deseño de futuros espazos de aprendizaxe innovadores (Design FILS), financiado polo programa Erasmus+ KA2 (Cooperación para a innovación e o intercambio de boas prácticas) da Unión Europea, en virtude do acordo de subvención número 2019-1-TR01-KA201-076567. Para máis información sobre o proxecto Design FILS e os seus socios, consulte o sitio web http://designfils.eba.gov.tr. 

Aviso legal

O curso Deseño de futuros espazos de aprendizaxe innovadores foi elaborado polo Ministerio de Educación Nacional de Turquía, a rede European Schoolnet, a Universidade de Lisboa, o FLL Viena, a Universidade de Hacettepe, o Centro Autonómico de Formación e Innovación e a Zakladni skola Dr. Edvarda Benese, como parte do proxecto homónimo financiado polo programa Erasmus+ da Unión Europea. 

Este curso de formación en liña facilítase de boa fe en todo o relativo á validez, á exactitude e á exhaustividade da información contida nel. Porén, debe ter en conta que as opinións expresadas nel non teñen por que coincidir necesariamente coas da Comisión Europea ou coas de ningunha outra das organizacións socias. Cómpre tamén sinalar que os autores non son responsables das referencias de terceiros nin do expresado nos sitios web aos que se inclúen ligazóns, e que calquera ligazón incluída como referencia poderá ser modificada no futuro.

 

Agás que nalgún punto se indique o contrario, todos os contidos do curso están publicados con licenza Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.


  • Kayıtlı öğrenciler: 137
Güncel Pedagojilerle Yenilikçi Öğrenme Ortamları Tasarlama Eğitimi

“Güncel Pedagojilerle Yenilikçi Öğrenme Ortamları Tasarlama” Eğitimine Hoş Geldiniz

Dünya ve toplumlar değişmekte, sınıflar da öyle. Öğrenme alanları da yıllar içinde dönüşmekte ve gelişmektedir. Yeni öğrenme alanları, daha öğrenci merkezli ve öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini destekleyecek şekilde daha esnek hale gelmektedir.

Bu kurs kapsamında, geleceğin öğrenme alanlarını, teknoloji ile geliştirilmiş öğrenmeyi ve yenilikçi pedagojileri keşfedeceksiniz. Kurs katılımcılarına fiziksel, sanal ve hibrit öğrenme ortamları, dijital teknolojiler, aktif öğrenme ve öğrenme senaryoları gibi çok çeşitli konuları ele almak için gerekli bilgiler, ipuçları ve araçlar sunulacaktır. Bu kurs genel olarak katılımcıların eğitimde yeniliği daha iyi anlamalarını sağlayacaktır. 

Kursu kendi hızınızda takip edebilirsiniz. Her haftanın başında bir modül açacağız, ancak mini sınavlar ve etkinlikler için dikkat etmeniz gereken bazı son tarihler olacaktır.

Bize Facebook Grubundan katılabilir ya da görüşlerinizi #DesignFILS hashtag’i ile Twitter hesabından paylaşabilirsiniz.

 Öğrenme hedefleri:

Bu kursun sonunda aşağıdaki kazanımları elde edebileceksiniz: 

●        Öğrenci merkezli, işbirlikçi ve sosyal, motive edici, bireyselleştirilmiş ve zorlayıcı öğrenme ortamları oluşturmanın yollarını kavrama 

●        Gelecekteki yenilikçi öğrenme alanlarında eğitimin kilit yönlerine ilişkin stratejiler ve teknikler geliştirme

●        Aktif öğrenmeyi uygulamaya geçirmek için farklı parametreler keşfetme. 

●        Okullarda ve diğer alanlarda yenilikçilik ve teknolojiyle güçlendirilmiş öğrenmenin desteklenmesine katkıda bulunma;

●        Teknolojiyle geliştirilmiş öğrenmeyi desteklemek için öğrenme senaryoları yaklaşımını uygulama

 Ön gereklilikler

Kurs, öğretmenlere yöneliktir.  Esnek öğrenme alanları kavramına ve yenilikçi eğitim uygulamalarına ilgi duyan tüm gönüllüler de kurstan yararlanabilir.

 Modüller

Bu kurs toplamda beş modülden oluşmaktadır:

●        Modül 1: Öğrenme Alanlarında Dönüşüm

●        Modül 2: Geleceğin Sınıfını Tasarlama

●        Modül 3: Geleceğin Sınıflarında Teknoloji Kullanımı

●        Modül 4: Geleceğin Sınıflarında Yenilikçi ve Güncel Pedagojiler

●        Modül 5: Öğrenme Senaryoları

Her modül, Yenilikçi Öğrenme Alanları kavramının belirli bir boyutuna odaklanmaktadır ve kurs boyunca büyük ölçüde yararlanabileceğiniz bilgilendirici içerik, etkinlikler, canlı oturumlar, ortak aktiviteler ya da sorumluluklar ve ek kaynakları içermektedir.

 Sertifikasyon

Bu kursa katılarak, esnek öğrenme ortamlarında yenilikçi ve teknolojiyle zenginleştirilmiş öğrenme uygulamaları ile ilgili modülleri tamamlayarak çeşitli rozetler kazanma ve sertifika alma fırsatına sahip olacaksınız. Bu doğrultuda, kursun sonunda alacağınız belgeler şunlardır;

• Başarı Sertifikası

• Modül tamamlama rozetleri (her modül için)

Belgeler ve kursun tamamlanması ile ilgili detaylı bilgi için şu adresi ziyaret ediniz: Conditions and Criteria for Receiving the Certificates[1] 

Katkıda bulunan ortaklar

Bu kurs Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı, European Schoolnet, Universidade de Lisboa, FLL Wien, Hacettepe Üniversitesi, Centro Autonómico de Formación e Innovación ve Zakladni Skola Dr. Edvarda Benese arasındaki ortaklığa dayalı iş birliğinin bir sonucudur.

Kursun Arka Planı

Bu yayın, 2019-1-TR01-KA201-076567 sayılı hibe sözleşmesi kapsamında Avrupa Birliği Erasmus+ “KA2 - İnovasyon ve iyi uygulamaların değişimi için işbirliği” kapsamında finanse edilen Geleceğin Yenilikçi Öğrenme Alanlarının Tasarlanması (Design FILS) projesinin bir parçasıdır. Design FILS projesi ve ortakları ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://designfils.eba.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 

Bilgilendirme

Güncel Pedagojilerle Yenilikçi Öğrenme Ortamları Tasarlama” Eğitimi, Avrupa Birliği Erasmus+ projesi adına Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı, European Schoolnet, Universidade de Lisboa, FLL Wien, Hacettepe Üniversitesi, Centro Autonómico de Formación e Innovación ve Zakladni Skola Dr. Edvarda Benese'nin ortak çalışmasıdır. 

Bu çevrimiçi kurs, içerdiği bilgilerin geçerliliği, doğruluğu veya kapsamlılığı ile ilgili olarak iyi niyetle yayınlanmıştır, ancak ifade edilen görüşler Avrupa Komisyonu veya herhangi bir ortak kuruluşun görüşlerini yansıtmamaktadır. Ayrıca yazarların üçüncü taraf referansları ve bağlantılı siteler üzerinde hiçbir kontrolü olmadığı ve atıfta bulunulan bağlantıların zaman içinde değişebileceği hatırlatılmalıdır.

 Aksi belirtilmediği sürece bu kurs içeriğinin tamamı Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License lisansı kapsamındadır.

  • Kayıtlı öğrenciler: 2806