Site blog

Anyone in the world

The first intellectual output of the Designing Future Innovative Learning Spaces-Design FILS project led by MoNE-DGIET, “Methodological Framework for Innovative Classroom Trainings” was published.

 

The main aim of the framework is to improve active and technology-enhanced collaborative learning in innovative learning environments as well as suggestions on how to empower and innovate the learning spaces. Based on the elements of Learning Space Design, Pedagogy and Technology, the framework lays down the theoretical and methodological foundations cricitical to create 21st century learning environment. The framework, developed collaboratively by European Schoolnet, Universidade de Lisboa, Future Learning Lab Wien, Hacettepe University, Centro Autonómico de Formación e Innovación and Zakladni Skola Dr. Edvarda Benese will support all innovative educators in methodology.

 

Click here for English

Click here for German

Click here for Portuguese

Click here for Spanish

Click here for Turkish

Click here for Czech (In progress)


[ Modified: Wednesday, 10 March 2021, 5:55 PM ]
 
Anyone in the world

MEB-YEĞİTEK koordinatörlüğünde yürütülen Designing Future Innovative Learning Spaces- Design FILS (Geleceğin Yenilikçi Öğrenme Alanlarını Tasarlama) projesinin ilk çıktısı “Yenilikçi Sınıflarda Eğitim için Metodolojik Çerçeve” yayımlandı.

 

Çerçevenin ana amacı yenilikçi ortamlarda aktif ve teknoloji ile güçlendirilmiş iş birliğine dayalı öğrenmenin yanı sıra öğrenme alanlarının nasıl güçlendirileceği ve yenileneceği konusunda öneriler geliştirmektir. Öğrenme Alanı Tasarımı, Pedagoji ve Teknoloji unsurlarına dayanan çerçeve, 21. yüzyıl öğrenme ortamını oluşturmak için gerekli kuramsal ve metodolojik temelleri ortaya koymaktadır. Çerçeve; European Schoolnet, Universidade de Lisboa, Future Learning Lab Wien, Hacettepe Üniversitesi, Centro Autonómico de Formación e Innovación ve Zakladni Skola Dr. Edvarda Benese'nin ortak çalışmasının sonucu olup tüm yenilikçi eğitimcileri metodolojide destekleyecektir.

 

Yenilikçi Sınıflarda Eğitim için Metodolojik Çerçeve’yi okumak için tıklayınız.

Almanca metin için tıklayınız.

İngilizce metin için tıklayınız.

İspanyolca metin için tıklayınız.

Portekizce metin için tıklayınız.

Çekce devam ediyor.


[ Modified: Wednesday, 10 March 2021, 5:53 PM ]
 
Picture of Yönetici Kullanıcı
by Yönetici Kullanıcı - Sunday, 6 September 2020, 2:03 PM
Anyone in the world

Ceyda ÖZDEMİR – Design Projesi Pedagoji Çalışma Grubu

Sümeyye Hatice ERAL – Design FILS Projesi Koordinatörü


GİRİŞ

Tüm dünyada teknolojinin getirdiği yenilik ve değişiklikler sürdürülebilir gelecekle ilgili çalışmaları yönlendirmekte ve sürdürülebilir eğitimle ilgili çalışmalara da yansımaktadır. Bu doğrultuda eğitim ortamlarına yönelik iyileştirmeler yapmak, değişen ihtiyaçları karşılamak amacıyla pedagojik uygulamaları güncellemek eğiticiler, öğretmenler, politika yapıcılar ve araştırmacılar için önem arz etmektedir. Ülkemiz eğitimin kalitesini artırmak ve 21. yüzyıl becerilerine sahip daha iyi nesiller yetiştirmek için bu yenilik ve değişiklikleri yakından takip etmektedir. Bu değişikliklerin bir gereği olarak, öğrencilerin esnek öğrenme ortamlarında bilgisayar ve iletişim teknolojilerini (BİT) kullanarak yenilikçi pedagojik yaklaşımlarla eğitim görmesini hedeflenmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bütüncül bir yaklaşımla eğitimde kaliteyi arttırmaya yönelik 5 yıllık yol haritası olan 2023 Eğitim Vizyon Belgesinde her temaya ve her eğitim kademesine yönelik çalışmalarını ortaya koymuştur. 2023 Eğitim Vizyonunda, öğretmenlerimizin mesleki gelişim çalışmaları ile dijital becerilerin güçlendirilmesi, öğrenme süreçlerinde dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm temasında disiplinlerarası çalışmaların öne çıktığı görülmektedir. Bakanlığımızın ulusal düzeyde nitelikli eğitimi sağlamak üzere sürdürdüğü çalışmalar, küresel düzeyde de uluslararası kurumların yürüttüğü proje faaliyetleri ile karşılık bulmaktadır.

Avrupa Okul Ağı’nın yürüttüğü Future Classroom Lab (FCL) [Geleceğin Sınıfını Tasarlama] çalışmasında, Bakanlığımız Avrupa’daki Eğitim Bakanlıkları ile birlikte, esnek öğrenme alanlarında teknoloji destekli pedagojik çalışmaları, öğretmen eğitimlerini, paydaşlarla iletişimi katılımcı bir modelde sürdürmektedir. FCL kapsamında, yenilikçi öğrenme ortamlarında dijital araçların kullanımını destekleyen, test eden ve bu gelişmeleri öğrenme ortamlarına uyumlu hale getirecek çalışmalar uluslararası ölçekte sürdürülmekte olup Bakanlığımız bu çalışmalarda önemli bir ortak olarak yer almaktadır.

Öğrenme ortamlarının düzenlenmesinde hem küresel hem ulusal hem de yerel düzeyde farklı girişimler hayata geçirilmiştir. Ülkemizde ise 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında “Tasarım Beceri Atölyeleri” ile sanat, bilişim, yaşam becerileri, spor gibi oluşturulan atölyelerde öğrencilerin bilgiyi beceriye dönüştürmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Ayrıca FCL çalışmasında, teknolojinin önemli bir bileşen olduğu öğrenme ortamlarında okulun, öğrencinin, öğretmenin hazırbulunuşluk düzeyine uygun öğrenme senaryoları ile “okulun yenilik kapasitesini” geliştirmek amaçlanmaktadır. 

Senaryo Temelli Öğrenme (STÖ) yenilikçi pedagojik yaklaşımlara iyi bir örnek olabilir; çünkü 2023 Eğitim Vizyonu’nda tasarlanması öngörülen ‘bilginin beceriye dönüştürülmesi’ hedefiyle örtüşmekte ve 21. yüzyılın gerektirdiği becerilerin kazandırılmasını desteklemektedir. Bu yazıda, FCL kapsamında senaryo temelli öğrenme ile ilgili genel kavramlar, ilişkili yaklaşımlar, karşılaşılan güçlükler ve faydaları, öğretmen ve öğrencilerin rolleri, öğrenme senaryolarının ilkeleri ve senaryo oluşturma adımları paylaşılacaktır.


Senaryo Temelli Öğrenme (STÖ)

STÖ gerçekçi bir bağlam içinde aktif öğrenme stratejilerini uygulamak için etkili bir yaklaşımdır. STÖ’de öğrenciler, farklı rolleri ve sorumlulukları içselleştirerek yeni bilgi ve beceriler edindikleri ve muhafaza ettikleri etkileşimli senaryolarda yer alırlar ve öğrenme süreçlerinde kararları veya seçimleri tıpkı gerçek hayattaki gibi sonraki olayları değiştirir (Mariappan, Shih & Schrader, 2004). Bu anlamda STÖ deneyimsel öğrenmeye benzer.

STÖ, öğrencilerin gerçek dünya ortamında gerçekçi görevler üzerinde çalıştıklarında öğrenmenin gerçekleştiğini iddia eden yerleşik öğrenme (Situated Learning) teorisi ilkelerine dayanmaktadır (Winn, 1993). Öğrenme, öğrencilerin zihninde gerçekleşmez; ilkeleri keşfetmek ve kritik yeterlilikleri geliştirmek için öğrencilerin aktif katılımını ve uygulamalarını içeren özgün bir bağlamda yer alır. Bu nedenle, STÖ öğrencilerin motivasyonunu, ilgisini ve katılım isteğini artırır. 

Proje tabanlı öğrenme, probleme dayalı öğrenme, sorgulamaya dayalı öğrenme, vaka temelli öğrenme ve rol oynama ilkeleri; senaryoların gerçek dünyadaki problem çözme, düşünme, karar alma, eleştirel düşünme, bağımsız öğrenme, etkili bir iletişim, işbirliği yapma, farklı bakış açıları oluşturma ve profesyonel kültürün üstlendiği roller, sorumluluklar ve zorluklarla ilgili olarak yaratıcı davranma noktasında öğrencileri bağlayacak şekilde tasarlanması bakımından STÖ ile uyumludur (Errington, 2010).

Errington (2005) ‘a göre, dört tür senaryo vardır: tıp, hukuk, eğitim alanı vb. mesleklerle ilgili edinilen bilgi ve becerileri göstermek için beceri temelli senaryolar; edinilen becerileri iyileştirmek, eleştirel düşünme becerisini geliştirerek sorunları belirlemek ve takip etmek için problem temelli senaryolar; ilgili mesleki konuları araştırmak ve tartışmak için konu temelli senaryolar; ve bilgiyi varsayımsal mesleki durumlara (yani geçmiş olaylar, gelecekteki kurgular, eğilimler vb.) uygulamak için kurgu temelli senaryolar.

STÖ, öğrencilerin teorileri ve kavramları gerçek dünyadaki durumlarda uygulamalarına izin veren öğrenci merkezli bir yaklaşımdır. Öğrenciler anlamlı bir bağlamda bir şeyler yaparak yaşayarak daha iyi öğrenirler. Bu noktada STÖ, öğrencilerin geçmiş deneyimlerden anlam oluşturarak öğrenebildikleri ve ön bilgilerini etkinleştirdikleri yapılandırmacı görüşü desteklemektedir (Mery ve Blakiston, 2010; Iverson ve Colky, 2004). Böylece, pasif bilgi alıcı rolü ve yeni kavramların ezberlenmesi yerine öğrenciler üst düzey düşünme becerilerini (analiz etme, değerlendirme ve yaratma) ve gerçek yaşam becerilerini geliştirme ve uygulama fırsatı bulurlar.

Senaryolar öğrencilere hem ilgi çekici hem de motive edici özgün bir öğrenme deneyimi sunsa da bir senaryo tasarlamak zor ve zaman alıcı olabilir; bu nedenle öğretmenlerin pedagojik bilgilerini geliştirmeleri ve iyi eğitilmeleri gerekir. Bir senaryo geliştirmek için öğretmenler hedefleri, trend konularını, öğrenme çıktılarını, kendilerinin ve öğrencilerin sorumluluklarını ve rollerini, materyalleri ve kaynakları, değerlendirme araçlarını ve yöntemlerini belirlemeli; daha sonra süreç içinde aktif bir şekilde planlar yapmalıdır.

STÖ’de öğrenci ve öğretmenlerin sınıftaki rolleri değişmektedir. Öğrenciler daha fazla bağımsız ve özerk olurken, öğretmenler kolaylaştırıcı ve birlikte öğrenen rolünü benimser. Öğrenciler öğrenmeleri için sorumluluk alırlar ve öğrenme süreçlerine aktif olarak katılırlar. Öğretmenler, bilgi aktarıcıdan ziyade bilgiyi gerekli olduğu gibi düzenleyen arabuluculardır. Öğretmenlerin diğer rolleri şu şekildedir:

·       Öğretmenler gelişmiş pedagojik uygulamaları konusunda daha hevesli hale gelirler,

·       Sınıf yönetimini değiştirirler,

·       Etkileşimli ve öğrenci merkezli senaryolar planlarlar,

·       Demokratik ortam yaratırlar,

·       Öğrencileri sorumlu ve özerk olmaya teşvik ederler,

·       İletişimi ve iş birliğine dayalı öğrenmeyi teşvik ederler,

·       Eleştirel düşünmeyi, üst düzey düşünmeyi ve gerçek yaşam becerilerini geliştirirler,

·       Eğitimdeki yenilikleri takip eder,

·       Meslektaşları ile iş birliği yaparlar.

Herhangi bir yapılandırmacı yaklaşımda olduğu gibi, hatalar doğaldır ve öğrenme sürecinin kaçınılmaz bir parçasıdır (Mariappan, Shih ve Schrader, 2004). STÖ’de hatalar, öğrencilere bunları düzeltme ve onlardan öğrenme şansı verir. Böylece öğrenciler gelecekte daha iyi seçimler yapar. Değerlendirme, STÖ’de biçimlendirici (formative) veya özetleyici (summative) olabilir. Öğrenciler senaryoyu tamamladıklarında, süreçteki deneyimleriyle ilgili yazılı veya sözlü bir yansıtma ve öz değerlendirme sağlayabilirler. Öğretmenler ayrıca öğrencilerin performansını ve ilerlemesini gözlemler, günlük tutar ve senaryoları yeniden tasarlamak ve öğrencilerin ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için öğrencilerden geri bildirim alırlar.

Senaryolar, daha geniş çerçeveyi ve genel fikirleri yaklaşık 10 cümleyle açıklar. Ders planları değildirler, ancak öğretmenler bir senaryoda öğrencilerin ihtiyaçlarına uyan farklı öğrenme etkinlikleri için ders planları oluşturabilirler. Senaryoların genel ilkeleri aşağıdaki gibidir:

·       Özgün olmalıdır.

·       Senaryo ilgi uyandırmalı ve motive etmelidir.

·       Senaryolar gerçek olaylara dayanmalı ya da gerçek olaylara olabildiğince benzemelidir.

·       Senaryolar eğitimsel amaçlara hizmet etmelidir. Öğrencinin problem çözme, tartışma becerilerini ve yaratıcılığını geliştirmelidir.

·       Senaryolar öğrencilerin hazırbulunuşlukseviyelerine uygun olmalıdır. Öğrenci önceki bilgilerini kullanarak geliştirmeli, yeni konuyla sentezlemelidir.

·       Senaryoda olay yansız ve nesnel olarak ifade edilmeli, herhangi bir çözümün ya da tekniğin lehine olan görüşlere yer verilmemelidir.

·       Çok sayıda öğrenciye ulaşmak için farklı özellikteki uyarıcılar seçilmelidir: Görsel, işitsel, video-film vb.

 

Geleceğin Sınıfı Öğrenme Senaryoları

MEB, esnek öğrenme alanlarında yenilikçi pedagojileri güçlendirmek amacıyla senaryo temelli öğrenme yaklaşımını Katılımcı Sınıf için Yenilikçi Teknolojiler [iTEC] (http://itecturkey.eba.gov.tr/), Geleceğin Sınıfını Tasarlama [FCL] (http://fclturkiye.eba.gov.tr/) ve Designing Future Innovative Learning Spaces [Design FILS] (http://designfils.eba.gov.tr/projeleri ile desteklemektedir. iTEC’deAvrupa Okul Ağı, teknolojinin kullanım şeklini dönüştürmek ve okullarda eğitim öğretimi eğitim reformu olarak yeniden tasarlamak için 2010-2014 yılları arasında eğitim bakanlıkları, teknoloji sağlayıcıları ve araştırma kuruluşlarıyla birlikte çalıştı. FCL’de, okul liderleri, politika yapıcıları, öğretmenler ve BİT tedarikçileri, bir okulda BİT’in yenilikçi kullanımını tanıtarak yenilikçi eğitim ve öğretim uygulamalarına yönelik net bir vizyon sağlayan ve öğrencilerin 21. Yüzyıl becerilerini edinmesini destekleyen Geleceğin Sınıf Senaryolarını oluşturur ve uygular. Design FILS projesindeki amaç ise, AB düzeyindeki esnek öğrenme ortamlarında teknoloji, yenilikçi pedagoji, disiplinler arası öğrenme senaryoları alanlarında öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sunmak, ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülen çalışmaları desteklemektir. MEB tarafından yürütülen ve  Avrupa’dan 7 ortağın katkılarıyla uygulanan bu proje, Avrupa Okul Ağı tarafından desteklenen yenilikçi ve esnek öğrenme ortamları uygulamaları ile büyük ölçüde aynı amaçları taşımaktadır.

Katılımcı bir teknoloji ortamını hazırlamak ve okulların teknoloji kullanımıyla yenilik geliştirme kapasitesini artırmayı amaçlayan iTEC projesi kapsamında hazırlanan Geleceğin Sınıfı Araç Takımı’nda, öğrenme senaryoları geliştirme sürecinde izlenecek adımlar, yol gösterecek rehber dokümanlar, her okulun ve öğretmenin kullanımına yönelik değerlendirme araçları yer almaktadır.

Geleceğin Sınıfı Araç Takımı’nı (bkz. http://fclturkiye.eba.gov.tr/arac-takimlari/) okuldaki farklı paydaşları içeren bir grup insanla yeni bir senaryo oluşturmak veya mevcut bir senaryoyu uyarlamak için bir kılavuz olarak kullanabilirsiniz. Senaryolar, okullar için toplum, eğitim ve teknolojideki eğilimleri geliştirmek ve bunlara tepki vermek için kullanılır. Geleceğin Sınıfı Araç Takımı’nda senaryo oluşturma adımları şu şekildedir:

1) Toplumdaki ve eğitim dünyasındaki mevcut değişiklikleri yakalamak için paydaşlarla birlikte çalışarak trendleri, yenilik fırsatlarını belirleyin (bkz. https://fcl.eun.org/toolset1),

2) “Geleceğin Sınıfı Modeline Yönelik Referans Kılavuzu” nu (bkz. https://fcl.eun.org/documents/10180/3272353/2.2.+Tool+FCM+reference+guide_TR.pdf/6083e2ac-897c-4c7f-a5bc-4b7e15fd8d42) alarak veya dijital pedagojik yeterliliği değerlendirmek için TET-SAT çevrimiçi öz değerlendirme aracı (bkz. http://mentep-sat-runner.eun.org/) kullanarak okulunuzdaki yenilikçi, güçlü ve zayıf yönleri belirleyin,

3) Öğrencilerin yaş grubunu, ihtiyaçlarını, becerilerini ve yeterliliklerini belirleyin,

4)Öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini geliştirmelerini destekleyin (bkz. https://fcl.eun.org/tr/tool3p2),

5) Diğer örnek senaryoları analiz ederek bir şablon oluşturun (Geleceğin Sınıfı Senaryo Şablonu),

6) Mevcut senaryoları ilham kaynağı olarak kullanın,

7) “Senaryo Yazma Kılavuzu” nu kullanın (bkz. https://fcl.eun.org/tr/tool3p1).


Sonuç

Bakanlığımız nitelikli eğitimi sağlamak üzere eğitim ortamına yenilikçi bir vizyon kazandıran öğrenme senaryolarını iTEC, FCL ve Design FILS projeleri ile desteklemektedir. Bu projeler esnek öğrenme alanlarında teknoloji destekli yenilikçi pedagojileri güçlendirmeyi hedeflemekte, bu kapsamda senaryo temelli öğrenme yaklaşımını ön plana çıkarmaktadır.

Eğitimde kaliteyi arttırma amacıyla oluşturulan 2023 Eğitim Vizyonu belgesine uyumlu olarak senaryolar bilginin beceriye dönüştürülmesini sağlayarak öğrencilerin 21.yüzyıl becerilerini kazanmasına katkı sağlayacaktır. Böylelikle, gerçek hayatta karşılaşabilecekleri ya da gerçek hayata yakın senaryolar üzerinden öğrenciler eğitim öğretim sürecinde aktif rol alırlar. Anahtar beceriler kapsamında, öğrencilerin problem çözme, yaratıcı ve eleştirel düşünme, etkili iletişim, işbirliği yapma ve sorumluluk alma becerileri gelişir.

Bir senaryo geliştirmek için öğretmenler hedefleri, trend konularını, öğrenme çıktılarını, kendilerinin ve öğrencilerin sorumluluklarını ve rollerini, materyalleri ve kaynakları, değerlendirme araçlarını ve yöntemlerini belirlemeli; daha sonra süreç içinde aktif bir şekilde planlar yapmalıdır. Geliştirilen senaryolar özgün, gerçekçi, motive edici, eğitsel amaçlara ve öğrencilerin hazırbulunuşluk seviyelerine uygun olmalıdır. Büyük ölçüde Avrupa Okul Ağı tarafından hazırlanan ve uygulanan örnek senaryolara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

https://fcl.eun.org/directory

http://itec.eun.org/web/guest/scenario-library


References

Errington, E. (2005). Creating Learning Scenarios. Palmerston North, New Zealand: CoolBooks.

Errington, E. (ed). (2010). PreparingGraduatesfortheProfessions Using Scenario-Based Learning. MountGravatt, Queensland: Post Pressed.

Iverson, K.&Colky, D. (2004). Scenario-based e-learningdesign. PerformanceImprovement, 43(1), 16-22. Retrievedfrom ERIC database.

Mariappan, J., Shih, A. andSchrader, PG. (2004). Use of Scenario-Based Learning Approach in TeachingStatics.Proceedings of the 2004 AmericanSocietyforEngineeringEducationAnnual Conference and Exposition, Utah, June.

Mery, Y. andBlakiston, R. (2010). Scenario-Based E-Learning: Puttingthestudent in theDriver’sSeat. 26th Annual Conference on DistanceTeachingand Learning. 4-6 August, 2010. 1-5

Winn, W. (1993). A constructivistcritique of theassumptions of instructionaldesign. In T. M. Duffy, J. Lowyck, & D. H. Jonassen (Eds.), Designingenvironmentsforconstructivelearning (pp. 189-212). Berlin: Springer-Verlag


Önerilen referans şekli: Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2020). Geleceğin Sınıfında Öğrenme Senaryoları. Milli Eğitim Bakanlığı -Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye. Erişim: http://fclturkiye.eba.gov.tr/2020/09/02/gelecegin-sinifinda-ogrenme-senaryolari/

Görsel https://www.cleanpng.com/png-m-learning-educational-technology-educational-game-719637/download-png.html adresinden alınmıştır.

 


[ Modified: Sunday, 6 September 2020, 2:03 PM ]
 
Picture of Yönetici Kullanıcı
by Yönetici Kullanıcı - Sunday, 6 September 2020, 12:06 PM
Anyone in the world

Ceyda ÖZDEMİR – Project Officer for Design FILS

Sümeyye Hatice ERAL –Project Coordinator for Design FILS

 

Introduction

Innovations and changes brought by technology all over the world direct the studies related to the sustainable future and are also reflected in studies related to sustainable education. Accordingly, it is important for educators, teachers, policy makers and researchers to make improvements in educational environments and to update pedagogical practices to meet changing needs. Our country follows these innovations and changes in order to increase the quality of education and raise better generations who have 21st century skills. As a requirement of these changes, it is aimed that students will receive education by using information and communication technologies (ICT) in flexible learning environments with innovative pedagogical approaches.

The Ministry of National Education (MoNE) has put forward its efforts for every educational theme and education level in the 2023 Education Vision Document, which is a 5-year roadmap to increase quality of education with a holistic approach. In the 2023 Education Vision, it is seen that interdisciplinary studies come to the forefront in the theme of strengthening digital skills with professional development studies of our teachers, digital content and skill-supported transformation in learning processes. The studies of our Ministry at national level to provide qualified education are met with the project activities carried out by international institutions at the global level.

In the Future Classroom Lab (FCL) study conducted by the European Schoolnet, our Ministry, together with the Ministries of Education in Europe, continues technology-supported pedagogical studies in flexible learning environments, teacher trainings, and communication with stakeholders as a participatory model. Within the scope of FCL, studies that support and test the use of digital tools in innovative learning environments and adapt these developments to learning environments are carried out on an international scale, and our Ministry takes part in these studies as an important partner.

Different initiatives have been implemented at global, national and local levels so as to design learning environments. Within the scope of the 2023 Education Vision, studies are carried out to transform students' knowledge into skills in labs such as art, informatics, life skills and sports with "Design-Skill Labs" project in our country. In addition, in the FCL study, it is aimed to improve the "innovation capacity of the school" with learning scenarios which are suitable for the readiness level of the school, student and teacher in learning environments where technology is an important component.

Scenario-Based Learning (SBL) can be a good example of innovative pedagogical approaches because it coincides with the goal of "transforming knowledge into skills", which is envisaged in the Turkey’s 2023 Education Vision, and supports the acquisition of the skills required by the 21st century. In this article, the general concepts of scenario-based learning, related approaches, difficulties and benefits, roles of teachers and students, principles of learning scenarios and scenario creation steps will be shared within the scope of FCL.


Scenario-Based Learning (SBL)

SBL is an effective approach to apply active learning strategies within the authentic context. In SBL, students are involved in interactive scenarios where they acquire and retain new knowledge and skills by internalizing different roles and responsibilities; and in their learning process, their decisions or choices alter subsequent events just like real life (Mariappan, Shih and Schrader, 2004). In this sense, it is similar to experiential learning.

SBL is based on the principles of situated learning theory which claims that learning occurs when students work on authentic tasks that take place in real-world setting (Winn, 1993).Learning does not take place in students’ mind; it is situated in an authentic context that involves students’ active participation and application to discover principles and develop critical competencies. Therefore, SBL improves students’ levels of motivation, attention and eager for participation. 

Principles of project-based learning, problem-based learning, inquiry-based learning, case-based learning and role-playing are coherent with SBL in that scenarios are designed to engage students on the point of real world problem-solving and reflection, decision-making, critical thinking, independent learning, communication effectively and collaboration, generating different perspectives, and acting creatively with respect to assumed roles, responsibilities and challenges of the professional culture (Errington, 2010).

According to Errington (2005), there are four types of scenarios: skills-based scenarios to demonstrate acquired knowledge and skills related to professions like medicine, law, field of education, etc.; problem-based scenarios to refine acquired skills, identify and pursue problems by enhancing critical thinking skill; issues-based scenarios to investigate and debate relevant professional issues; and speculative scenarios to apply knowledge to hypothetical professional situations (i.e. past events, future fictions, trends, etc.).

SBL is a student-centered approach that allows learners to apply theories and concepts in real-world situations. Students learn better by doing something in a meaningful context. In this point, SBL supports the constructivist view in which students are able to learn by constructing meaning from past experiences and activate prior knowledge (Mery and Blakiston, 2010; Iverson & Colky, 2004). Thus, they find an opportunity to develop and practice higher order thinking skills (analyzing, evaluating and creating) and real-life skills instead of their passive knowledge-taker role and simple memorization of new concepts.

Although scenarios give students an authentic learning experience which can both challenge and motivate, designing a scenario can be difficult and time consuming so teachers must enhance their pedagogical knowledge and they should be trained well. To develop a scenario, teachers should identify aims, trend topics, learning outcomes, responsibilities and roles of themselves and students, materials and resources, assessment tools and methods; then they should make plans in the process.

Roles of students and teachers in the classroom change in SBL. While students are getting more self-directed and autonomous, teachers serve as a facilitator and co-learner. Students take responsibilities for their learning and they participate in their learning process actively. Teachers are mediator who scaffolds information as necessary rather than instructor or knowledge transmitter. Other roles of teachers are as follows:

·      They become more enthusiastic about their advanced pedagogical practices,

·      They change their classroom management,

·      They plan interactive and student-centered scenarios,

·      They create democratic environment,

·      They encourage students to be responsible and autonomous,

·      They promote communication and collaborative learning,

·      They foster critical thinking, higher order thinking and real-life skills,

·      They follow innovations in education,

·      They collaborate with their colleagues.

As with any constructivist approach, mistakes are natural and an inevitable part of the learning process (Mariappan, Shih and Schrader, 2004). In SBL, mistakes give students chances to correct and learn from them. Thus, students make better choices in the future. Assessment can be either formative or summative in SBL. When students complete the scenario, they can provide a written or oral reflection and self-assessment related to their experience in the process. Teachers also observe students’ performance and progress, they keep journals, and they get feedback from students so as to redesign scenarios and fulfill students’ need.

Scenarios describe the broader framework and the general ideas in about 10 sentences. They are not lesson plans, but teachers can create lesson plans for different learning activities that fit into the needs of the students in a scenario. General principles of scenarios are as follow:

·      They should be unique.

·      They should inspire interest and be motivating for students.

·      They should be authentic and real-life oriented. 

·      They should focus on learning outcomes, and they must develop students’ problem solving skills, discussion skills and creativity.

·      They should be suitable for students’ readiness level to apply past knowledge to new situations and synthesize in a meaningful context.

·      Language of scenario should be impartial and objective. The language should not lead to any solution or technique.

·      They should contain different stimulus like visual, aural, video-film, etc. for multiple students who have different learning styles.

 

Learning Scenarios in FCL

MoNE has supported scenario-based learning approach with the projects: Innovative Technologies for Engaging Classrooms [iTEC] (http://itecturkey.eba.gov.tr/ ), Future Classroom Lab [FCL] (http://fclturkiye.eba.gov.tr/ ) and Designing Future Innovative Learning Spaces [Design FILS] (http://designfils.eba.gov.tr/ ) in order to strengthen innovative pedagogies in flexible learning environments. In iTEC, European Schoolnet worked with education ministries, technology providers and research organizations to transform the way that technology is used and redesign teaching and learning in schools as educational reform between the years2010-2014. In FCL, school leaders, education policy makers, teachers and ICT suppliers create and implement Future Classroom Scenarios which provide a clear vision of innovative teaching and learning practices by introducing innovative use of ICT in a school and support learner acquisition of 21st Century skills. The purpose of the Design FILS project is to contribute to the professional development of teachers in the fields of technology, innovative pedagogy, interdisciplinary learning scenarios in flexible learning environments at EU level, and to support studies carried out at national and international level. This project, which is carried out by the MoNE and is implemented with the contributions of 7 European member partners, has largely the same objectives as the practices of innovative and flexible learning environments supported by the European Schoolnet.

The Future Classroom Toolkit, which is prepared within the scope of the iTEC project, which aims to prepare a participatory technology environment and increase the innovation development capacity of schools with the use of technology, includes steps to be followed in the process of developing learning scenarios, guiding documents, and evaluation tools for the use of each school and teacher.

You can use Future Classroom Toolkit (see https://fcl.eun.org/toolkit ) as a guide to create a new scenario or adapt an existing one with a group of people in the school involving different stakeholders. The scenarios make available to evolve and react to trends in society, education and technology for schools. Steps to create a scenario in Future Classroom Toolkit are as follow:

1)    Identify trends, opportunities for innovation, by working with stakeholders (see https://fcl.eun.org/toolset1 ) to connect to current changes in society and in the world of education,

2)    Identify the level of innovation, strengths and weaknessesin your school by taking “Future Classroom Model Reference Guide” (see https://fcl.eun.org/documents/10180/14691/2.2+FCMM+reference+guide.pdf/ ) or TET-SAT online self-assessment tool (see http://mentep-sat-runner.eun.org/ ) to assess digital pedagogical competence,

3)    Identify students’ age group, needs, skills and competences

4)    Support students’ 21st century skills to develop (see https://fcl.eun.org/tool3p2)

5)    Create a template by analyzing other sample scenarios (sample template),

6)    Use existing scenarios as a source of inspiration.

7)    Use “Scenario Writing Guide” (see https://fcl.eun.org/tool3p1 ),

 

Conclusion

MoNE supports learning scenarios that bring an innovative vision to the educational environment with iTEC, FCL and Design FILS projects to provide qualitied education. These projects aim to strengthen technology-supported innovative pedagogies in flexible learning environments, and highlight the scenario-based learning approach in this context.

In accordance with the 2023 Education Vision document, which was created to increase the quality of education, scenarios support students to acquire 21st century skills by transforming knowledge into skills. Students take an active role in their learning process through scenarios that they may encounter in real life or that are close to real life. Skills of the students' problem solving, creative and critical thinking, effective communication, cooperation and taking responsibility develop.

To create a scenario, teachers should identify goals, trend topics, learning outcomes, their own and students' responsibilities and roles, materials and resources, assessment tools and methods; then they should make plans actively in the process. The scenarios should be unique, authentic, motivating, appropriate for educational purposes and students' readiness levels. You can find the sample scenarios majorly prepared and implemented by the European School Network on the following links:

https://fcl.eun.org/directory

http://itec.eun.org/web/guest/scenario-library

 

References

Errington, E. (2005). Creating Learning Scenarios. Palmerston North, New Zealand: Cool Books.

Errington, E. (ed). (2010). PreparingGraduatesfortheProfessions Using Scenario-Based Learning. MountGravatt, Queensland: Post Pressed.

Iverson, K.&Colky, D. (2004). Scenario-based e-learning design. Performance Improvement, 43(1), 16-22. Retrieved from ERIC database.

Mariappan, J., Shih, A. and Schrader, PG. (2004). Use of Scenario-Based Learning Approach in Teaching Statics. Proceedings of the 2004 American Society for Engineering Education Annual Conference and Exposition, Utah, June.

Mery, Y. andBlakiston, R. (2010). Scenario-Based E-Learning: Puttingthestudent in theDriver’sSeat. 26th Annual Conference on DistanceTeachingand Learning. 4-6 August, 2010. 1-5

Winn, W. (1993). A constructivist critique of the assumptions of instructional design. In T. M. Duffy, J. Lowyck, & D. H. Jonassen (Eds.), Designing environments for constructive learning (pp. 189-212). Berlin: Springer-Verlag

 

To cite this report:

Ministry of National Education [MoNE]. (2020). Learning Scenarios. Ministry of National Education - General Directorate of Innovation and Educational Technologies, Ankara, Turkey. Retrieved from http://designfils.eba.gov.tr/blog/index.php?entryid=2

[ Modified: Sunday, 6 September 2020, 2:01 PM ]